Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci

Martina Blečić

martina.blecic@gmail.com

Doktorandica, Odsjek za filozofiju

https://uniri.academia.edu/MartinaBlecic

hr.linkedin.com/pub/martina-blečić/31/77/815

 

 

Znanstveni interesi

Temeljni interesi Martine Blečić vezani su uz filozofiju jezika, posebice uz jezičnu pragmatiku, shvaćenu kao filozofsku i kao kognitivnu disciplinu. Zanima ju odnos između pragmatike i semantike, posebice pokušaji utvrđivanja granice među tim disciplinama na temelju govornikove i slušatelje svjesne/nesvjesne kognitivne aktivnosti. Proučava i odnos između jezika i govora te jezične pojave poput konverzacijske i konvencionalne implikature, eksplikature te impliciture. Uz to, radi na spajanju pragmatičnih istraživanja sa spoznajama iz drugih filozofskih disciplina, posebice epistemologije (na primjer, kroz pitanje o tome je li moguće svjedočiti neizravnim govornim činovima) i etike (je li moguće lagati neizravnim govornim činovima), ali i onih iz drugih istraživačkih domena (između ostalog, kroz primjenu teorije neizravnih govornih činova na medijsku i pravnu teoriju).

 

 

Izabrane publikacije

„Od jezika do djelovanja“, Novi Kamov, Sv. 4, god. X, 2010.

„Drawing the Boundaries of Meaning: Neo-Gricean Studies in Pragmatics and Semantics in Honor of Laurence R. Horn“ (recenzija), Croatian Journal of Philosophy, Vol. XI, No. 31, 2011

„Communication, Implicature and Testimony“, Balkan Journal of Philosophy, Vol. 4, Issue 1, 2012

„Značenje, stvarnost i konceptualna struktura: ogled o temeljima semantike i njihovim ontološkim implikacijama’ – Joško Žanić“ (recenzija), Prolegomena, God. 11, Br. 2, studeni 2012

„On the variability of slurs“ (u pripremi)