Centar za jezična istraživanja

Sveučilište u Rijeci

Martina Blečić

martina.blecic@gmail.com

poslijedoktorandica, Odsjek za filozofiju

https://uniri.academia.edu/MartinaBlecic

hr.linkedin.com/pub/martina-blečić/31/77/815

 

 

Znanstveni interesi

Temeljni interesi Martine Blečić vezani su uz filozofiju jezika, posebice uz jezičnu pragmatiku, shvaćenu kao filozofsku i kao kognitivnu disciplinu. Zanima ju odnos između pragmatike i semantike, posebice pokušaji utvrđivanja granice među tim disciplinama na temelju govornikove i slušatelje svjesne/nesvjesne kognitivne aktivnosti. Proučava i odnos između jezika i govora te jezične pojave poput konverzacijske i konvencionalne implikature, eksplikature te impliciture. Uz to, radi na spajanju pragmatičnih istraživanja sa spoznajama iz drugih filozofskih disciplina, posebice epistemologije (na primjer, kroz pitanje o tome je li moguće svjedočiti neizravnim govornim činovima) i etike (je li moguće lagati neizravnim govornim činovima), ali i onih iz drugih istraživačkih domena (između ostalog, kroz primjenu teorije neizravnih govornih činova na medijsku i pravnu teoriju).

 

 

Izabrane publikacije

„Do conversational implicatures express arguments?“, Croatian Journal of Philosophy, god. 17, br. 2, 2018 (u tisku)

„The place for conversational implicature in doctor-pacient interaction“, Prolegomena, 16., br. 2, 2017, 117-129

„The Nature of the Literal/Non-literal Distinction“, Croatian Journal of Philosophy, god. 14, br. 42, 2014., str. 357. – 375.

„Communication, Implicature and Testimony“, Balkan Journal of Philosophy, god. 4, br. 1, 2012., str. 69. – 80