CJI predavanje: Jelena Parizoska: “Frazeologija i kognitivna lingvistika”. 21. 12.2022., 11:15 (F-138)

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci 21. 12. 2022. godine u 11.15 sati (F-138) doc. dr. sc. Jelena Parizoska, istaknuta hrvatska lingvistica zaposlena na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održala je pozvano predavanje na temu „Frazeologija i kognitivna lingvistika“.

Predavanje se održavalo povodom objave istoimene knjige u kojoj se autorica bavi frazemima iz perspektive kognitivne lingvistike, točnije vezom između značenja i strukture frazema te njihova konceptualnog ustrojstva.

U prvoj cjelini knjige govori se o odnosu značenja i gramatike, u drugoj se istražuje promjenjivost frazema u engleskom i hrvatskom jeziku na temelju podataka iz računalnih korpusa, a u trećoj cjelini raspravlja se o konceptualnoj motivaciji frazeološkog značenja, o sprezi gramatičkog i konceptualnog ustrojstva frazema te se pokazuje kako se kognitivnolingvističke spoznaje mogu primijeniti u izradi rječnika i poučavanju stranog jezika, o čemu će posebno biti riječi i na ovome pozvanom predavanju.

EN