CJI Predavanje: Stanislava-Staša Tofoska “Glagolski vid kao semantička i gramatička kategorija”, 24.5. 11:30, F-206

Centar za jezična istraživanja UNIRI sa zadovoljstvom Vas poziva na predavanje „Glagolski
vid kao semantička i gramatička kategorija“, koje će na hrvatskome jeziku održati prof. dr. sc.
Stanislava-Staša Tofoska s Filološkoga fakulteta „Blaže Koneski“ Sveučilišta sv. Ćirila i
Metoda u Skopju. Predavanje će se održati 24. svibnja 2023. godine na Filozofskome
fakultetu u Rijeci, u prostoriji F-206 s početkom u 11.30 sati.

Stanislava-Staša Tofoska od 1997. godine predaje na Katedri za makedonski jezik i južnoslavenske jezike Filološkoga fakulteta „Blaže Koneski“, Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju, od 2015. godine u zvanju redovite profesorice. Predaje predmete iz područja suvremenoga makedonskog jezika na različitim preddiplomskome i diplomskim studijima Filološkoga fakulteta, a na doktorskom studiju predaje semantiku, gramatiku te leksikologiju
makedonskoga jezika. Makedonski jezik predaje također na Međunarodnom seminaru za
makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu te na Ljetnoj školi južnoslavenskih jezika
Summer School of South-East European Languages) na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu,
u Sjedinjenim Američkim Državama. Znanstvene radove o semantici, pragmatici, sintaksi i
tvorbi riječi, kao i usvajanju makedonskog kao drugog/stranog jezika na izlagala je na više od
50 međunarodnih lingvističkih znanstvenih skupova u SAD-u, Japanu, Švedskoj, Poljskoj,
Hrvatskoj itd. Autorica je knjige „Semantika teličnih glagola u makedonskom jeziku“.

EN