Cecilija Jurčić Katunar

cjkatunar@ffri.hr

Znanstvena novakinja, asistentica, Odsjek za kroatistiku

http://portal.uniri.hr/portfelj/cjkatunar@uniri.hr

 

Research Interests

U znanstvenom radu integrira kognitivnolingvističke, pragmalingvističke i diskursne pristupe problemima značenja i komunikacije. U okviru Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu izrađuje doktorsku disertaciju Iskazivanje boli u hrvatskome jeziku – kognitivnolingvistička analiza u kojoj se na temelju autentična korpusa prikupljena u Ambulanti za liječenje boli KBC-a Rijeka pokušava rekonstruirati i tumačiti načine na koje svjesno i nesvjesno filtriramo iskustvo boli i jezično ga oblikujemo, s posebnim naglaskom na razumijevanju suodnosa semantičke i pragmatičke motivacije metaforičkih konceptualizacija boli. Na Odsjeku za kroatistiku sudjeluje u izvođenju nastave dijelom na kolegijima standardološke naravi, a dijelom na kolegijima usmjerenima pitanjima značenja (iz kognitivnolingvističke, stilističke ili komunikološke vizure).

 

Selected Publications

Signali komunikacijske namjere u akademskom diskursu, Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene, zbornik radova HDPL, ur. V. Karabalić, M. Aleksa Varga, L. Pon, Osijek, 2011.

Intencionalnost kao aspekt značenja, Riječki filološki dani 5, zbornik radova, ur. Irvin Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2004.

 

Gesta kao sredstvo označavanja i identifikacije diskursa, Fluminensia, časopis za filološka istraživanja, god. 15, br. 2, 2004.

 

Multimedijalni diskurs, poglavlje u knjizi Raslojavanje jezične stvarnosti, Kovačević Marina – Badurina, Lada, ICR, Rijeka, 2001.

Uvod u dijakronijsku semantiku, prikaz Raffaelli, Ida: Značenje kroz vrijeme, Fluminensia, god. 23, br. 2, 2011.

 

O konceptualnoj metafori, prikaz Stanojević, Mateusz-Milan: Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode, Fluminensia, god. 25, br. 2, 2013.

 

Projects

Član međunarodnoga istraživačkog tima na projektu METADICTIO (Analitički rječnik metaforičke uporabe jezika) prijavljenog na natječaj Hrvatske zaklade za znanost. Projekt pozitivno recenziran, u fazi evaluacije i odobravanja sredstava.

EN