Iva Peršić

 

asistentica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Odsjek za talijanistiku

 

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (vanjska suradnica)

 

iva.persic@ffri.uniri.hr

UNIRI portfelj

Google Znalac

 

Znanstveni interesi

Doktorsko joj je istraživanje spoj lingvistike i glotodidaktike, a usmjereno je na analizu pogrešaka u školama s talijanskim nastavnim jezikom u Hrvatskoj. Bavi se i komparativnom/kontrastivnom analizom talijanskog i hrvatskog jezika, traduktologijom, s posebnim osvrtom na terminološki rad, korpusnom lingvistikom, odnosno općenito digitalnom humanistikom. Aktivno sudjeluje u radu ogranka Bilingualism Matters@Rijeka.

 

Izabrane publikacije

Mazzieri-Sanković, I. Peršić – Analiza udžbenika talijanskoga kao materinskoga jezika u uporabi u školama talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, u: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, br. 10, prosinac 2017., str. 73-82.

Miškulin, I. Peršić – Osuvremenjivanje jezičnih nastavnih programa hotelijersko-turističke struke kroz primjenu CLIL pristupa poučavanja jezika, u: 3rd International Conference „Foreign languages and tourism“ – Conference Proceedings, uredile B. Bosnar-Valković i D. Miškulin, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2016., str. 63-69.

Peršić (urednica) – Zbornik radova s Međunarodne studentske konferencije „Jezik: uputstva za upotrebu“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2016.

Jugovac, I. Peršić, S. Stojnić – Come e perché tradurre i fumetti, u: Zbornik radova s Međunarodne studentske konferencije „Jezik: uputstva za upotrebu“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2016., str. 125-136.

Mazzieri-Sanković, I. Peršić – Recensione – Giacomo Levita. “Tracce di ‘900 perduto”, u: La Battana, br. 200 – god. LII, EDIT, Rijeka, travanj-lipanj 2016., str. 99-113.

Peršić – Francesco Guccini e/è l’Altro, u: La Battana, br. 198 – god. LI, EDIT, Rijeka, listopad-prosinac 2015., str. 40-60.

I. Peršić – Dijalekt kao bogatstvo: dječja poezija na cakavici, Zbornik radova Međunarodne studentske konferencije u Slavonskome Brodu – „Veliki dječji književnici/ice kao univerzalni kapital“, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet, Slavonski Brod, 2014., str. 290-299.

 

Projekti

uniri-human-18-169 – Istraživanjem do povijesnog pregleda italoromanskog jezičnog varijeteta u Rijeci (suradnica; trajanje projekta 2019. – 2021.)

 

HR