CJI predavanje – dr. sc. Petar Radosavljević: Bajaški rumunjski u Hrvatskoj

dr. sc. Petar Radosavljević

Sveučilište u Zagrebu

Bajaški rumunjski u Hrvatskoj

četvrtak, 9. studenog 2017. 14 sati, predavaonica 302

 

Romima Bajašima, koji u Hrvatskoj čine više od polovice romske nacionalne manjine, materinski jezik su dijalektalni varijeteti dakorumunjskoga. Osim pod nazivom Bajaši, poznati su i pod drugim imenima kao što su to Koritari, Rudari/Ludari, Karavlasi, a osim u Hrvatskoj prisutni su i diljem jugoistočne Europe. U Hrvatskoj postoje tri relativno različite i kompaktne skupine Bajaša koje su različito geografski distribuirane i koje govore trima varijetetima dakorumunjskog – baranjskim muntenskim, ludarskim muntenskim i erdeljskim dijalektom. Prva dva navedena dijalekta međusobno su sličnija, dok se erdeljski znatnije razlikuje od druga dva, primarno na fonološkom planu, ali i na onom morfološkom. U izlaganju će se prikazati najvažnije fonološke i morfološke osobitosti ova tri dijalekta, kao i glavne karakteristike po kojima se razlikuju. Budući da govornici bajaškoga rumunjskoga žive u inojezičnom okruženju, u kojem nemaju izravnoga kontakta s drugim govornicima rumunjskoga jezika, posebna pažnja će se posvetiti utjecaju hrvatskoga jezika, što se očituje ponajprije u leksiku, ali i u morfosintaksi, a kod govornika su vrlo česte i pojave miješanja i preklapanja kodova.

HR