Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku

Voditeljica: Tihana Kraš

 

U ovome trogodišnjem projektu koji financira Sveučilište u Rijeci proučava se procesiranje osobnih zamjenica u funkciji rečeničnoga subjekta u talijanskome jeziku kod izvornih govornika i kod neizvornih govornika čiji je materinski jezik engleski i koji veoma dobro vladaju talijanskim jezikom. Dok u engleskome jeziku subjektne zamjenice moraju biti izrečene (She writes), u talijanskome jeziku one mogu biti izrečene (Lei scrive) i neizrečene (Ø Scrive). Prema načelu koje je iznijela Carminati (2002), u rečenici se talijanska neizrečena zamjenica obično odnosi na element koji je u funkciji rečeničnoga subjekta, dok se talijanska izrečena zamjenica obično odnosi na element koji nije u toj funkciji. Primjenom tehnike praćenju pokreta očuju (eng. eye tracking) tijekom čitanja želimo utvrditi procesiraju li dvije skupine govornika talijanske subjektne zamjenice u skladu s tim načelom u rečenicama u kojima se zamjenica pojavljuje nakon potencijalnih elemenata na koje se odnosi (anafora) i u rečenicama u kojima se ona pojavljuje prije njih (katafora). Također želimo utvrditi ovisi li procesiranje talijanskih subjektnih zamjenica o stupnju vladanja talijanskim kao nematerinskim jezikom kod izvornih govornika engleskoga jezika. Naposljetku, želimo ispitati kako dvije skupine govornika procesiraju povratne zamjenice i odnosne rečenice u talijanskome jeziku. Projekt vodi dr. sc. Tihana Kraš, a projektni tim čine još prof. dr. sc. Antonella Sorace i dr. sc. Patrick Sturt sa Sveučilišta u Edinburghu, dr. sc. Maja Miličević sa Sveučilišta u Beogradu, te Ana Bratulić i Siniša Smiljanić sa Sveučilišta u Rijeci.

 

LITERATURA

Carminati, M. N. (2002). The processing of Italian subject pronouns. Neobjavljena doktorska disertacija, University of Massachusetts at Amherst.

HR