CroMetanet: Croatian Metaphor Repository

Suradnik: Benedikt Perak

Projekt Croatian Metaphor Repository uključuje: 1.) teorijsko kognitivnolingvističko istraživanje konceptualne metafore, metonimije, predodžbenih shema i semantičkih okvira u hrvatskome jeziku (i u dijakronijskoj perspektivi); 2.) računalnolingvističko istraživanje metafore u obradbi prirodnoga jezika i u umjetnoj inteligenciji; 3.) kognitivnopsihološke eksperimente koji će pratiti teorijska kognitivnolingvistička istraživanja te pojasniti narav veze između značenja koncepta i percepcije kako se odslikavaju u primarnim metaforama. Primijenjeni je cilj projekta izgradnja baze predodžbenih shema, kognitivnih primitiva, okvira, konceptualnih metafora i metonimija te njihovih jezičnih i drugih realizacija. Baza će biti javno dostupna i višerazinska: uključivat će podjelu prema tipovima metafora (primarne, složene i izvedene metafore); prema razini (metafore opće razine i specifikacije) te prema konceptualnim skupinama (metafore strukture zbivanja, metafore uma, metafore moralnosti, metafore vremena, metafore emocija, metafore ekonomije, metafore vladanja itd.). Teorijska je podloga za analizu konceptualnih metafora hrvatskoga jezika neuralna teorija jezika i mišljenja i neuralna teorija metafore. Alati za označivanje preuzimaju se iz utjelovljenje konstrukcije gramatike. Jezičnoteorijska, računalna i eksperimentalna istraživanja koja će se provesti u okviru projekta te baza podataka kao rezultat tih istraživanja unaprijedit će kognitivnolingvistička i računalnolingvistička istraživanja te istraživanja u području umjetne inteligencije. Navedeni će rezultati omogućiti generalizacije i komparativna istraživanja odnosa jezika i mišljenja te će znatno pridonijeti odgovorima na pitanja poput: Kako ljudi uče, razumiju i upotrebljavaju jezik? Kako pojmovni i jezični repozitoriji mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva umjetne inteligencije i računalne kreativnosti? Na kojim su iskustvima metaforički sustavi hrvatskoga jezika utemeljeni? Koje metaforičke sustave dijelimo s drugim jezicima, a koje su osobitosti hrvatskoga figurativnoga jezika i mišljenja? Kako se složeni metaforički sustavi mogu razložiti na jednostavnije metafore, primarne metafore, semantičke okvire, predodžbene sheme i kognitivne primitive? Projekt ima znatan potencijal za daljnji međunarodni razvoj i utjecaj.

https://metafora.ihjj.hr:8443/Metafore/default/index

HR